Класик 2000 ООД Телефон
обадете се, сега!
094 62 60 60
EN DE RO BG

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19EU OPIC

Проект BG16RFOP002-2.077-0406-C01 e финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Настоящият проект се изпълнява от "КЛАСИК-2000" ООД, българско средно предприятие с основна дейност "Товарен автомобилен транспорт", код по КИД 2008 49.41 "Товарен автомобилен транспорт". Това е първи проект на фирмата и се реализира с финансовата подкрепата на Европейски съюз и Европейски фонд за регионално развитие. "КЛАСИК-2000" ООД, разработва настоящото проектно предложение за преодоляване икономическите последствия от пандемията COVID-19, в съответствие с Процедура BG16RFOP002-2.077 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Проектът се изпълнява в абсолютен синхрон с принципите на хоризонталните политики на ЕС, а именно насърчаване на равенството между мъжете и жените и на не дискриминацията, както и насърчаване на устойчивото развитие и опазването на околната среда. Проектът е с обща продължителност от 3 месеца в съответствие с насоките за кандидатстване по процедурата, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 03.02.2021 г. до 03.05.2021 г.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Основна цел на настоящото проектно предложение е осигуряването на оперативен капитал за предприятието "КЛАСИК-2000" ООД за преодоляване на последиците от пандемията COVID-19, което от своя страна ще доведе до гарантиране на стабилен икономически растеж, запазване на работните места и постигане в дългосрочен план на устойчива заетост.

ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

При успешното реализиране на настоящето проектно предложение се изразяват в постигане на положителен ефект "КЛАСИК-2000" ООД за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места в дружеството. Очаква се предприятието да продължи дейността си за период от минимум 3 месеца след приключването на проекта.EU OPIC
2014-2020

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0406-C01 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". Осигуряване на оперативен капитал и постигане на положителен ефект за преодоляване икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: КЛАСИК-2000 ООД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 03.02.2021 г.
Край:  03.05.2021 г.


Проект BG16RFOP002-2.077-0406-C01 "Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КЛАСИК-2000 ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.Последна актуализация: 04.02.2021 г.
сподели:
2018, Класик 2000 ООД
Смартолюшън ЕООД: Дизайн, Изработка и Поддръжка на сайта
Съхраняваме контакти, кореспонденция, статистическа информация между Вас и нас с цел обслужването Ви, като клиенти. Използваме "бисквитки". Прочети повече